Padland-logo-transparent

Op onze school is elk kind welkom zonder onderscheid naar ras, geloof, gezindte of welk onderscheid dan ook. Openbaar onderwijs gaat bewust uit van de verschillen tussen kinderen en leert met elkaar om te gaan en kennis te nemen van elkaars cultuur.

 

Kernwaardes:

kernwaarden

  Lef: Wij gaan moeilijkheden niet uit de weg. We hebben het lef om eerlijk met ouders en kinderen te praten en om samen tot een oplossing te komen waarbij we de grenzen van onze mogelijkheden duidelijk aan durven geven.
Open: De deuren van ’t Padland staan altijd open. In principe is iedereen welkom en we zijn trots op wat we doen. We staan open voor elkaar en voor anderen.In onze school en op onze prachtige schoolpleinen kan in alle openheid gespeeld en gewerkt worden.
Veilig: Zorg en zorgzaamheid staan voorop. Dit gaat verder dan de PAD- en Kanjermethode – methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling - en vind je vooral terug in de aandacht voor elkaar. Alle leerkrachten mee naar buiten, de intensieve tijd voor Ib (interne begeleiding) en RT (Remedial Teaching), het samenwerken en het samen spelen.
Samen: De maatjesklassen. Groot en klein, jong en oud leren en spelen samen in projecten, creatieve vakken, leervakken en tijdens vieringen. Samen is voor ons veiligheid, openheid en warmte.
Divers: Ieder kind is anders en mag er zijn. We leren kinderen trots te zijn op hoe ze zijn door uit te gaan van het positieve in ieder kind. We vragen aandacht voor, en geven aandacht aan leerlingen met een rugzakje, aan meerbegaafde leerlingen, kinderen met een lichamelijke beperking of kinderen die – op een bepaald gebied - extra begeleiding nodig hebben. Dit doen we door te werken met diverse werkvormen en gedifferentieerde lesstof.
Dynamisch: Leerlingen en leerkrachten leren op ’t Padland. Vernieuwend en verbeterend door leerstof op maat, gezamenlijke cursussen en individuele scholing, oplossingsgericht werken, techniek onderwijs, nieuwe methodes en verdieping in inhoud en materie. 

Doel van ons onderwijs.

doelstelling

  Een zo harmonisch mogelijke ontplooiing van de cognitieve, sociale, creatieve, zintuiglijke en motorische vaardigheden van het kind, teneinde een zo redzaam mogelijk kind te ontwikkelen dat zich op het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij goed kan handhaven. Dit bereiken we door het eigene van elk kind te respecteren en kennis te hebben van de elementaire behoeftes van elk kind: veiligheid, zekerheid, geborgenheid, er graag bij willen horen en erkend en gewaardeerd willen worden. Voorts wordt er een opvoedkundig klimaat geschapen waarin de leerkracht het kind uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft (en heeft). Het kind leert immers het best als het geloof en plezier heeft in eigen kunnen, het gevoel heeft gewaardeerd te worden en het gevoel heeft dat het iets kan zonder hulp van anderen. De daartoe noodzakelijke kennis en vaardigheden worden door de school aangeboden, niet alleen via de beschikbare methodes en methodieken (PAD project) maar ook in de hele sociale interactie die het schoolgaan kenmerkt: het gedrag in de groep, gedrag t.o.v. de leerkracht; op het plein en ten opzichte van oudere en jongere kinderen.

Gebouw en omgeving

gebouw

  't Padland is voor een dorp een vrij grote openbare basisschool met 9 klaslokalen en een inpandige peuterspeelzaal.
De school is vrij landelijk gelegen en door recente nieuwbouw gelegen in een (nieuw) bebouwde omgeving.
In de school is behalve een aula ook een gymnastieklokaal voor de groepen 1 t/m 3.
De pleinen die aan de west- en zuidzijde van de school liggen hebben voor een school zoals deze een normale omvang.
Evenwel de terreinen die toegevoegd zijn hebben een behoorlijke omvang. Er staan diverse speelobjecten op, die gerealiseerd zijn door twee beeldende kunstenaars, Dhr Gerlach en Dekker. De diverse kunstwerken zijn in 2004 aangepast aan de veiligheidseisen zodat ze behouden zijn gebleven voor onze school en het plein.
Direct aansluitend zijn er een sportvelden, die gebruikt worden voor diverse buitenactiviteiten.
Het speelterrein voor de peuterspeelzaal is helemaal afgeschermd van de overige terreinen.
De school is veilig te voet te bereiken. Dit geldt voor de nieuwbouw 't Wierker en ‘t Padland. 
De gymzaal op de Buurt - voor de kinderen van groep 3 tm 8 - ligt op een kilometer afstand. Groep 3 en 4 gaan lopend naar de gym, groepen 5, 6, 7 en 8 gaan op de fiets.
Het zwembad ligt op 3 kilometer afstand. Het is een openluchtbad. In de zomer maken de groepen 5 t/m 8 gebruik van het zwembad. Dit is dan in plaats van een gymles. In de periode dat het bad geopend is, gaan de kinderen van groep 5 met de bus, de groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets..

 

Gebruik van de ruimtes in het gebouw

gebouw

Op ma, di, do en vrijdag verblijven daar de kinderen die overblijven onder toezicht van een overblijfouder of ouders.
In de aula is het documentatiecentrum waar de leerling informatie vindt over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook staan hier de extra computers voor de bovenbouw.
De bibliotheek is daar ook aanwezig. De boeken zijn in meerdere niveaus onderverdeeld. De niveaus zijn leeftijd gerelateerd, maar er wordt ook naar capaciteiten gekeken. Ook wordt de aula onder schooltijd gebruikt als extra werkruimte.

 

 

 

gebouw De gang bij de kleuterbouw wordt tijdens de schooluren gebruikt voor activiteiten op de computer.
In de speelzaal wordt bewegingsonderwijs gegeven aan kleuters, ook de leerlingen van groep 3 gebruiken deze zaal. 

Daarbij zijn er nog diverse ruimtes voor IB, RT, directie en de lerarenkamer met keuken
Het gebouw heeft 4 toegangen. De hoofdingang (oosten) is voor groepen 3, 4 en 5 en dé ingang tijdens schooltijd, de noordelijke toegang is voor de peuters en kleuters, de zuidelijke ingang is voor de leerlingen van groep 6 t/m 8. De westelijke toegangsdeur wordt door de groep 1 t/m 5 gebruikt bij het buiten spelen onder schooltijd.

 

OBS-Padland-bibliotheekOBS-Padland-computers aulaOBS-Padland-digibordOBS-Padland-hoofdingangOBS-Padland-ingangOBS-Padland-ingang peuterspeelzaalOBS-Padland-IT ruimteOBS-Padland-leraren ruimteOBS-Padland-parkeerterreinOBS-Padland-pc op de gangOBS-Padland-peuter speelruimteOBS-Padland-speelplein

Evenementen

Sorry, we hebben momenteel geen evenementen
Toon alle bijeenkomsten