Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.

Padland transparent

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Aan de directeur van OBS 't Padland

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet.

Als u het formulier niet online wilt invullen dan kunt u het hier ook downloaden: pdfAanvraag buitengewoon verlof.pdf

In te vullen door de aanvrager:


 

 

Naam aanvrager * Vul hier uw volledige naam in.
Adres (straat+huisnummer) * Vul hier uw straat en huisnummer in.
Postcode en woonplaats * Geef hier uw postcode en woonplaats op.
Naam/namen leerling(en) * Geef hier de naam of namen op van de leerling(en) waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
Begindatum verlof * Vul hier de begindatum in van het verlof of de vakantie.
Einddatum verlof * Vul hier de einddatum in van het verlof of de vakantie.
Reden verlof * Geef hier aan welke reden u heeft om deze aanvraag te doen.
Bestand toevoegen Voeg hier eventueel een bestand toe (b.v. een werkgevers verklaring)
Huidige datum * Vul hier de huidige datum in van het verzoek.
Ik ga akkoord met de voorwaarden. * Geef hier aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 


In te vullen door de directeur van de school/leerplichtambtenaar. 

Het verlof wordt wel/niet verleend.

 

Reden niet verlenen verlof:

 

 

 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de algemene wet bestuursrecht binnen 6 werkdagen na dagtekening gemotiveerd:

  1. Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of andere gewichtige omstandigheden (art. 14) 10 schooldagen per schooljaar of minder.)
  2. Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Drechterland. (Indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan 10 schooldagen.)

 

 

 

De directeur,                                                                               De leerplichtambtenaar,

(handtekening)                                                                            (handtekening)

 


Informatie voor de ouders/verzorgers over vrijstelling schoolbezoek:

 

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(erenen) kunnen vragen:

  1. Vakantieverlof
  2. Gewichtige omstandigheden
  3. vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

· Uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren). In dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen.

· De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw eerste vakantie! Dit betekent, dat extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra langweekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland, geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te krijgen.

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk 6 weken voor de verlangde periode in te leveren bij de schoolleiding. Wanneer een verzoek later wordt ingediend, wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil geleden zaken. Het kan gaan om een doktersbezoek, verhuizing van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum en ernstige ziekte van familieleden.

Deelname van uw kinderen aan evenementen (sport, TV-opname, enz.) zijn in ieder geval geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.

Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, kunt u een verzoek voorleggen aan de schoolleiding. Als het gaat om een verzoek tot vrijstelling voor méér dan 10 schooldagen, dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De ouder/verzorger, die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van de school houdt, begaat een strafbaar feit.

De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt, begaat eveneens een strafbaar feit.

 

 

Evenementen

Bekijk alle evenementen